Söktext
 Upp   Ned   Mittemellan 

Skogforsk i Sävar  · 2018-11-21 13:56


Sävarstationen är av världsintresse

Anmärkning: Det jag skriver här är uttryck för mina personliga ståndpunkter och refererar inte några officiella ståndpunkter som uttalats av Skogforsk. Jag bygger på min egen världsbild och erfarenheterna från min tid som skogsträdsförädlare 1970—2009 på Skogforsk.

Bakgrund: Skogforsks ledning finns i Uppsala, och Ekebo försöksstation i Skåne är verksam i södra Sverige. Vid Skogforsk bedrivs tillämpad skogsforskning som till exempel skogsträdsförädling. Skogforsk tillhör inte Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), men SLU är en viktig samarbetsparner.

Den del av Skogforsk som finns i Sävar bedriver växtförädling av skogsträd för norra Sverige, vilket inga andra gör (men många hjälper till). Arbetet är långsiktigt inriktat för att förbättra råvaruproduktionen för svensk skogsindustri. Intressenter i Skogforsk är i stort sett samtliga större skogsägare och skogsägarföreningar (i praktiken hela skogssverige). Förädlingen koordineras numera med den finska till båda ländernas gemensamma nytta i deras likartade skogar av tall, gran och björk.

Fram till och med mitten av 1900-talet hade de större skogsägarna i Sverige (Domänverk, aktiebolag som SCA, MoDo med flera) ofta egna företagsstaber som drev verksamheter som hade ambitionen att omfatta all skogsbiologi av betydelse för den långsiktiga virkesförsörjningen, inklusive växtförädling.

I och med mekaniseringen och ”avfolkningen av skogsbruket” under 1900-talets senare hälft blev det för dyrt för dem att fortsätta på det sättet. Skogforsk kom därvid väl till pass för att fullfölja det gemensamma uppdraget att ta hand om växtförädlingen av skogsträd och andra “biologiska stabsfunktioner”. Skogforsks föregångare var tidigt basfinansierade via skogsindustrins fonderingar för gemensam längsiktig utveckling. Med egen basfinansiering låg vägen öppen för ytterligare resurser från staten.

Samtidigt uppstod – av naturliga skäl – en brist på samarbetspartners i Sverige för Skogforsks personal. Aktiv skogsträdsförädling finns dock även i andra länder än Sverige, varför de naturliga samarbetspartnerna fanns att söka internationellt. I första hand tänker man på de länder som har liknande skogar inom det cirkumpolära nordliga barrskogsområdet (taigan).

Inom taigan är Sverige unikt i och med att förädlingsplaneringen på skogsindustrivis siktar betydligt längre än till de fyraårshorisonter som våra politiker ser. De allra flesta länders skogsträdsförädlande institutioner finansieras i huvudsak via sina politiska system, vilket är till stor nackdel för den långsiktiga planeringen – särskilt i taiga-området med så långa omloppstider att även enskilda investerare lätt tappar lusten.

I Sverige, där basfinansieringen sker via skogsindustrins gemensamma fonder – vilka förvaltas av Föreningen Skogsträdsförädling – finns grunden för ett mera långsiktigt tänkande. Skogsindustrin investerar oftast på minst 20 års sikt, vilket passar något bättre för skogsodling som sker med ännu längre omloppstider. Skogforsks ledning kan därför i stor uträckning utjämna de politiska diskontinuiteterna eller avvärja dem.

Till skillnad från i många andra länder där ibland förädling ännu inte eller nyss har påbörjats (exempel: länderna ur forna Sovjetunionen), helt lagts ned av politiska skäl (exempel: Tyskland) eller hämmats av en alltför diskontinuerlig statsfinansiering (exempel: Kanada), har Sverige på så sätt kunnat bedriva växtförädlingen av skogsträd kontinuerligt utan avbrott sedan mitten av 1900-talet och höjt skogstillväxten i Sverige med tio procent på 50 år. Det är unikt och ett föredöme för andra länder.

Detta arbete innebär täta internationella kontakter också med sydligare skogsodlare. Skogsträdsförädlingen baseras på samma genetik även i varmare klimat. Högre tillväxt med kortare omloppstider stimulerar där till mera investeringar i aktiv växtförädling och bedrivs i större utsträckning av skogsägarna själva.

Skogforsks i Sävar kontaktnät innefattar därför bland andra institutioner och företag i Australien, Danmark, Estland, Finland, Kanada, Lettland, Litauen, Norge, Nya Zeeland, Polen, Ryssland, Skottland och USA (North Carolina med flera delstater).
Därför är Skogforsk i Sävar inte bara av nationellt riksintresse utan även av internationellt världsintresse!


 
avdelning: Allmänt   ämne:  

Norrbotniabanan genom Sävar


kommentera:

 
     
 
 
 
Upp
Om du misstänker att jag inte fått din kommentar: Skicka samma kommentar igen! Jag vill gärna visa din kommentar om den rör artikeln men har inte själv kontroll över att alla servrar fungerar... / Tore